Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep www.mindpsychology.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Usług oraz Umów o dostarczanie Treści Cyfrowej, tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.mindpsychology.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.mindpsychology.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Wszelkie Usługi (praktyki, szkolenia, staże, warsztaty) świadczone przez Sprzedawcę i przedstawione w Sklepie www.mindpsychology.pl, nie stanowią porady specjalistycznej i są jedynie treściami o charakterze edukacyjnym i rozwojowym mającymi na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności Klientów, którzy zakupili daną Usługę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich stosowania przez Usługobiorców w stosunku do siebie bądź innych osób. Decyzję co do praktykowania danej metody lub sposobu leczenia w każdym przypadku powinien podjąć odpowiedni specjalista, po uprzednim osobistym zbadaniu pacjenta.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
5.1. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
5.2. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
5.3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
5.4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
5.5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
2. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.mindpsychology.pl
3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.mindpsychology.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
5. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – ART MEDIA Artur Orzełowski, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. korkowa 24A, 04-502 Warszawa, NIP: 6891032972, REGON: 370365189, adres poczty elektronicznej (e-mail): centrum@mindpsychology.pl, numer telefonu: +48 669 475 478.
6. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
7. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży lub Umowę o dostarczanie Treści Cyfrowych ze Sprzedawcą.
8. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
10. USŁUGA – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
11. TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane przez Sprzedawcę w postaci cyfrowej, będące przedmiotem Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.
12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Usługi zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
13. LINK REZERWACJI – Usługa Elektroniczna przekierowująca Użytkownika na zewnętrzną stronę operatora, za pomocą której może zarezerwować wizytę u wybranego przez siebie specjalisty.
14. UMOWA O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH – umowa zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem jest Treść Cyfrowa.
15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi lub Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej ze Sprzedawcą.
16. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Usługę, Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową.
17. ŚRODOWISKO CYFROWE – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowej lub w celu korzystania z niej.
18. KOMPATYBILNOŚĆ – współdziałanie Treści Cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
19. FUNKCJONALNOŚĆ – zdolność Treści Cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem jej przeznaczenia.
20. INTEGRACJA – połączenie Treści Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Klienta i włączenie jej do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Treści Cyfrowej.
21. INTEROPERACYJNOŚĆ – zdolność Treści Cyfrowej do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej tego samego rodzaju.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG, TREŚCI CYFROWYCH ORAZ USŁUG CYFROWYCH ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. Sklep www.mindpsychology.pl prowadzi sprzedaż Usług oraz Treści Cyfrowych za pośrednictwem sieci Internet.
2. Treści Cyfrowe oferowane w Sklepie są Funkcjonalne, Kompatybilne i Interoperacyjne ze sprzętem spełniającym wymagania techniczne wskazane na stronie Sklepu oraz/lub niniejszym Regulaminie.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Usługi lub Treści Cyfrowej na warunkach podanych w ich opisie.
4. Cena Usługi, Treści Cyfrowej uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki.
5. Cena Usługi lub Treści Cyfrowej uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Usług, Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
6. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Usług, Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych. Obok informacji o obniżce, Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Usługi lub Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Usługa lub Treść Cyfrowa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia ich
najniższą Cenę, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania Usługi lub Treści Cyfrowej do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
7. Zamówienia można składać:
7.1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.mindpsychology.pl) – 24
godziny na dobę przez cały rok,
7.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: centrum@mindpsychology.pl.
7.3. telefonicznie pod numerem +48 731 988 800.
8. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
10. Usługi lub Treści Cyfrowe dostępne w Sklepie są przeznaczone wyłącznie do użytku własnego Klienta i nie mogą być wykorzystywane do innych celów w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób.
11. W przypadku, gdy Usługodawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem wykonania Usługi z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
12. W sytuacji, o której mowa w pkt 11 niniejszego paragrafu Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, czy:
12.1. przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
12.2. odstępuje od Umowy Sprzedaży za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta
świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.
13. Jeżeli Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt 12 niniejszego paragrafu lub jeżeli Sprzedawca
odwołuje wykonanie Usługi stanowiącej przedmiot Umowy Sprzedaży z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient
ma prawo, według swojego wyboru:
13.1. otrzymać Usługę zastępczą o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na usługę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,
13.2. żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych przez niego świadczeń.
14. Sprzedawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
14.1. działaniem lub zaniechaniem Klienta,
14.2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie Sprzedaży, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
14.3. siłą wyższą (zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym tj. żywiołowym, nie do uniknięcia, takie, nad którym Sprzedawca nie panuje, zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemia).
15. Wymagania techniczne Treści Cyfrowej Sprzedawca podaje w ich opisie na stronie Sklepu.
16. Jeśli dana Treść Cyfrowa podlega aktualizacjom, Sprzedawca informuje Klienta o aktualizacjach oraz konsekwencjach jej niezainstalowania:
16.1. w przypadku dostarczania Treści Cyfrowej w sposób ciągły – przez cały okres trwania Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej,
16.2. w przypadku dostarczania Treści Cyfrowej w sposób jednorazowy lub częściami – przez czas zasadnie oczekiwany przez Klienta, z uwzględnieniem celu wykorzystywania Treści Cyfrowej, a także okoliczności i charakteru Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych.
17. Klient zobowiązany jest do instalowania aktualizacji dostarczanych przez Sprzedawcę w rozsądnym czasie. Niezainstalowanie przez Klienta aktualizacji zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Sprzedawcę i po poinformowaniu Klienta o skutkach braku instalacji aktualizacji, powoduje wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy za brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY ORAZ UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 7 oraz 9 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
4.2. formularz odstąpienia od umowy,
4.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
4.4. potwierdzenie Sprzedawcy o utracie przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, prawa do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, w której przedmiotem jest Treść Cyfrowa niedostarczona na nośniku materialnym.
5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży lub Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej między Klientem, a Sprzedawcą. 6. Każda Umowa Sprzedaży oraz Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (TPay.pl, PayU.pl).
2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 55 1140 2004 0000 3602 7616 2153 (mBank S.A.) ART MEDIA ul. korkowa 24A, 04-502 Warszawa, NIP: 6891032972. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
4. W przypadku wyboru płatności sposobem, o którym mowa w pkt 1.1 niniejszego paragrafu, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa stanowi inaczej.
5. W przypadku wyboru płatności sposobem, o którym mowa w pkt 1.2 niniejszego paragrafu, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej w ciągu 10 minut od chwili złożenia Zamówienia, chyba że Umowa stanowi inaczej.
6. Usługa zostanie wykonana, a Treść Cyfrowa dostarczona dopiero po ich opłaceniu.

§ 6

REZERWACJE, USŁUGI ORAZ TREŚCI CYFROWE

1. Treść Cyfrowa jest dostarczana po upływie terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, chyba że Klient uprzednio wyraził wyraźną zgodę na dostarczenie Treści Cyfrowej przed upływem tego terminu.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1, dostarczenie Treści Cyfrowej następuje na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia i niezwłocznie tj. do 24 godzin od:
a) zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej na
rachunku Sprzedawcy albo
b) pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności.
3. Sprzedawca dostarcza Klientowi Treść Cyfrową w najnowszej dostępnej wersji.
4. Klient ma możliwość pobrania zakupionych w Sklepie Treści Cyfrowych na swoje urządzenie.
5. Szczegółowe informacje na temat Usług (praktyk, szkoleń, warsztatów, staży) oferowanych przez Sprzedawcę, a także ich zakresu, znajdują się na stronie internetowej Sklepu (www.mindpsychology.pl) w opisie poszczególnych Usług. Szczegółowe informacje przekazywane są również w potwierdzeniu Zamówienia.
6. Link Rezerwacji dostępny na stronie Sklepu przekierowywuje Usługobiorcę na stronę zewnętrznego operatora. Reklamacje związane z Usługami Elektronicznymi na stronie zewnętrznego operatora należy kierować w jego kierunku.
7. Reklamacje w odniesieniu do Usług świadocznych przez Specjalistów, u których można zarezerwować wizytę za pośrednictwem Linku Rezerwacji na stronie zewnętrznego operatora, należy kierować do konkretnego Specjalisty, który świadczył Usługę.
8. Sprzedawca nie odpowiada za zobowiązania wzajemne zaciągnięte pomiędzy Specjalistami oraz Usługobiorcami.

§ 7
REKLAMACJA

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, z tytułu braku zgodności Usługi lub Treści Cyfrowej z umową, są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 9, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, za brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową:
3.1. w przypadku gdy Treść Cyfrowa jest dostarczana Klientowi w sposób ciągły – przez cały okres trwania Umowy,
3.2. w przypadku, gdy Treść Cyfrowa jest dostarczana w sposób jednorazowy lub częściami – Sprzedawca odpowiada za brak zgodności z umową istniejący w chwili dostarczenia Treści Cyfrowej i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.
4. Klient zobowiązany jest do współpracy ze Sprzedawcą, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową wynika z cech Środowiska Cyfrowego Klienta.
5. Zawiadomienia o braku zgodności Usługi, Treści Cyfrowej z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: centrum@mindpsychology.pl.
6. W powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
8. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
9. Klient może żądać w pierwszej kolejności doprowadzenia Usługi lub Treści Cyfrowej do zgodności z Umową. Obniżenia Ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach.
10. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca odpowiednio:
10.1. doprowadza Usługę lub Treść Cyfrową do zgodności z Umową na swój koszt,
10.2. obniża cenę Usługi lub Treści Cyfrowej (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny Usługi lub Treści Cyfrowej zgodnej z umową do Usługi lub Treści Cyfrowej niezgodnej z umową oraz dodatkowo w przypadku, gdy Treść Cyfrowa dostarczana jest częściami lub w sposób ciągły – uwzględniać czas, w którym Treść Cyfrowa była niezgodna z Umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia tego Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o obniżeniu ceny,
10.3. zwraca cenę Usługi lub Treści Cyfrowej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
11. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.
12. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść Cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeśli przed odstąpieniem od Umowy, Klient z niej faktycznie korzystał.
13. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treści Cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści Cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ ANULOWANIE SUBSKRYPCJI

1. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się:
3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął produkt w posiadanie,
3.2. dla umowy, która obejmuje wiele towarów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
3.3. dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów,
3.4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy:
4.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
4.2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
4.3. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i
przyjął to do wiadomości,
4.4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
4.5. o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie.
5. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
6. Po odstąpieniu od umowy przez Klienta Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej, z wyjątkiem treści, które:
a) są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią Cyfrową, która stanowiła przedmiot umowy,
b) dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej, która stanowiła przedmiot umowy,
c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności,
d) zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
7. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu, Sprzedawca na żądanie Klienta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych dostarczonych przez Sprzedawcę, nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i w powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Treści Cyfrowych, w szczególności poprzez zablokowanie konta użytkownika.
9. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarczył Klientowi Treść Cyfrową na nośniku materialnym, może żądać od Klienta zwrotu tego nośnika materialnego w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy. Klient zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.

§ 9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10 Regulaminu.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości Ceny bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy.
4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
2.1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
2.2. odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Usługi z umową,
2.3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
2.4. zasad dotyczących umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 11

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
1.1. zawieranie Umów Sprzedaży i Umów o dostarczenie Treści Cyfrowych,
1.2. korzystanie z Linku Rezerwacji.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 12

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 12 pkt od 1.1 do 1.2 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Linku Rezerwacji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w chilu kliknięcia w link bądź rezygnacji z tego działania.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 13

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: centrum@mindpsychology.pl.
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

§ 14

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.mindpsychology.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3) są własnością ART MEDIA Artur Orzełowski miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. korkowa 24A, 04-502 Warszawa, NIP: 6891032972, REGON: 370365189, adres poczty elektronicznej (e-mail): centrum@mindpsychology.pl, numer telefonu: +48 669 475 478. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.mindpsychology.pl bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.mindpsychology.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.mindpsychology.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie
internetowej Sklepu pod adresem www.mindpsychology.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. W przypadku, gdy Treści Cyfrowe są dostarczane Klientowi w sposób ciągły lub w częściach, Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania w nich zmian w celu ich poprawienia i udoskonalenia ich funkcjonalności. Zmiany te nie powodują jakichkolwiek kosztów dla Klienta.
4. Sprzedawca informuje Klienta, o zmianach, o których mowa w pkt 3 w sposób jasny i zrozumiały, a jeśli wprowadzana zmiana wypływa na dostęp Klienta do Treści Cyfrowej i na korzystanie z niej, Sprzedawca informuje o niej Klienta z wyprzedzeniem i poprzez przesłanie na trwałym nośniku informacji o:
4.1. terminie dokonania zmiany,
4.2. właściwościach zmiany,
4.3. prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeśli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
5. Sprzedawca zwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, jeśli zapewnił Klientowi uprawienie do zachowania bez dodatkowych kosztów Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową, zgodnych z umową i w stanie niezmienionym.
6. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 7 niniejszego paragrafu.
7. Sądowe rozstrzyganie sporów:
7.1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
7.2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
8. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
9. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).